Voorwaarden Echtstudio kadobonnen

  • -Iedere kadobon is voorzien van een code en wordt slechts één maal verstrekt. 
  • -De klant dient de bon zorgvuldig te bewaren. Er vindt geen vergoeding plaats in geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies
  • -Alleen originele kadobonnen kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Echtstudio te worden overgelegd. Echtstudio behoudt zich het recht voor om een kadobon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele kadobon en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen. 
  • -Iedere kadobon is na uitgifte van de bon om veiligheidsredenen één jaar geldig. Indien de houder van de kadobon na deze termijn zijn bon wil besteden, neem dan contact met ons op via het contactformulier of per mail en vermeld het bonnummer, waarde en uitgiftedatum 
  • -De waarde, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u op de kadobon 
  • -Kadobonnen zijn niet inwisselbaar voor geld 
  • -Het volledig vermelde bedrag dient in één keer te worden besteed. De restwaarde van de kadobon kan niet worden gebruikt voor volgende bestellingen en zal komen te vervallen. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte kadobon, dient het verschil bijbetaald te worden 
  • -De waarde van de bon kan ook gebruikt worden voor het totaalbedrag inclusief de verzendkosten 
  • -Het is niet toegestaan kadobonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten 
  • -Het is niet toegestaan kadobonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven 
  • -Echtstudio aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die door het gebruik, dan wel niet kunnen gebruiken van kadobonnen ontstaat